Przejdź do treści

Medycyna na obcasach

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

SPIS TREŚCI

1.DEFINICJE 
2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE
3.SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA
4.REALIZACJA ZAMÓWIENIA 
5.CENA I PŁATNOŚCI 
6.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO 
7.ODSTĄPIENIE OD UMOWY
8.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://medycynanaobcasach.pl/
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 3. Strony – obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
 4. Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu oraz świadczenie Usług: Karina Barszczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KARINA BARSZCZEWSKA, ul. Kolorowa 5 lok. 16, 20 – 802 Lublin, NIP 5542923353.
 5. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu; Kupującym może być zarówno Przedsiębiorca, Przedsiębiorca Prywatny, jak i Konsument.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna niebędąca Przedsiębiorcą Prywatnym, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca Prywatny – osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.).
 9. Umowa –zawierana pomiędzy Stronami umowa o świadczenie Usług, której integralną częścią jest Regulamin.
 10. Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Sklepu.
 11. Usługa – sprzedaż świadczona przez Sprzedającego.
 12. Towary – towary sprzedawane w Sklepie, głównie E-booki.
 13. Polityka Prywatności – polityka prywatności Sklepu, która przedstawia zasady ochrony danych osobowych, a także zasady posługiwania się przez Sklep plikami cookies, opublikowana pod adresem: https://medycynanaobcasach.pl/
 14. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies.

2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020 poz. 344 z poźn. zm.).
 2. Regulamin określa w szczególności:
  • rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego;
  • warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;
  • warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;
  • tryb postępowania reklamacyjnego;
 3. Aby korzystać z Usług Kupujący jest zobowiązany zaakceptować Regulamin.
 4. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawane Towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Sklepu.
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 6. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.
 7. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, zalecane jest używanie podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari. Korzystanie z Usług jest również możliwe za pomocą podłączonych do sieci internet urządzeń mobilnych, takich jak np. smartfony, tablety oraz notebooki. Sprzedający zaleca, aby korzystanie z Usług na danym sprzęcie odbywało się przy użyciu jak najaktualniejszego oprogramowania.
 8. Sprzedający w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza dostępu do Sklepu ze względów związanych z przynależnością państwową Użytkownika z Unii Europejskiej, jego miejscem zamieszkania, a także miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzedawane w Sklepie Towary mogą zostać zakupione przez Użytkowników z każdego państwa członkowskiego UE.
 9. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
 10. Informacje zawarte na stronie www., w szczególności zaś opisy Towarów oraz ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy. 
 11. Postanowienia Regulaminu niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 12. Na żądanie Użytkownika wyrażone w jakiejkolwiek formie Sprzedający nieodpłatnie udostępnia mu Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 13. Weryfikacja statusu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie jej przynależności do kategorii Przedsiębiorców lub Przedsiębiorców Prywatnych dokonywana jest przez Sprzedającego na podstawie informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: e-mailem drkarina@medycynanaobcasach.pl.  

3.SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA

 1. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
 2. Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić. 
 3. W celu zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący podaje dane osobowe, w tym: imię nazwisko/nazwę, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
 4. W treści formularza Kupujący winien wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.)).
 5. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia.
 6. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, czy akceptuje jego treść.
 7. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny w treści). 
 8. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje w drodze przesłania Kupującemu wiadomości e-mail, w której Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Jest to moment zawarcia Umowy.
 9. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu.
 10. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
 11. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w § 6 ust. 3, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. 

4.REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedający prześle Kupującemu na wskazany adres poczty elektronicznej indywidualny adres strony internetowej, z której Kupujący będzie miał możliwość pobrania egzemplarza zamówionego Towaru w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania płatności.
 2. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący może wezwać Sprzedającego do dostarczenia Towarów w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym lub w dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 17 stosuje się.
 3. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1, przesłany adres strony internetowej przestaje być aktywny i Kupujący bezpowrotnie traci możliwość pobrania Towaru. Przy czym w takim przypadku bez względu na okoliczności nie następuje rozwiązanie Umowy.
 4. W celu pobrania Towaru należy kliknąć na znajdujący się w otrzymanej wiadomości elektronicznej adres strony internetowej. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF.
 5. Zaleca się niezwłoczne zapisywanie Towarów na nośniku pamięci przez Kupującego po dokonaniu zakupu. Sprzedający nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Towarów, a Kupujący ponosi ryzyko niezapisania Towarów na odrębnym nośniku pamięci zgodnie z terminami określonymi niniejszym Regulaminem.
 6. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający niezwłocznie dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.
 7. Kupujący ma prawo korzystać z Towarów wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do:
 9. Rozpowszechniania Towarów lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie,
 10. Zwielokrotniania Towarów w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Towarów, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokratnianie.
 11. Udostępnianie Towarów przez Kupującego osobom trzecim w jakiejkolwiek formie (zdigitalizowanej czy papierowej) poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone, a wszelkie przypadki udostępnienia Towarów bez wyraźnej zgody Sprzedającego będą zgłaszane stosownym organom.

5.CENA I PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podane są na stronach Sklepu.
 2. Ceny Towarów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce.
 3. Sprzedający nie różnicuje ogólnych warunków umownych, w tym cen Towarów, ze względu na przynależność państwową Kupującego z Unii Europejskiej, jego miejsce zamieszkania, bądź też miejsce prowadzenia przez Kupującego działalności gospodarczej.
 4. Sprzedający, w ramach akceptowanych przez siebie środków płatności, nie odmawia przyjęcia płatności od Kupującego z Unii Europejskiej ze względu na jego przynależność państwową, jego miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizację jego rachunku płatniczego, miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych, a także miejsce wydania instrumentu płatniczego w Unii Europejskiej.
 5. Sprzedający akceptuje płatność w polskich złotych.
 6. Podczas składania zamówienia Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Jeśli Kupujący nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, papierowej, po uprzednim wskazaniu adresu do doręczeń (w formularzu do zakupu należy podać informacje o fakturze w formie tradycyjnej).
 7. Kupujący wybiera jedną z poniższych sposobów płatności: PayU (szybkie przelewy, karta).

6.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.).
 3. Ogólna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami Prywatnymi ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.
 4. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:
  • żądać usunięcia wady przez Sprzedającego;
  • żądać wymiany Towaru na nowy;
  • żądać obniżenia ceny;
  • odstąpić od Umowy;
 5. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 6. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 7. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2, nie ma zastosowania.
 8. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy, nie traci jednak prawa do skorzystania z pozostałych uprawnień wymienionych w ust. 1 lit. a-c.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Kupujący może zgłosić Sprzedającemu reklamację w szczególności w przypadku, gdy:
  • zakupiony Towar jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF,
  • w ciągu 7 dni od zaksięgowania zapłaty za Towar, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 11. Zaleca się, aby reklamacje dotyczące Usług były składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji. Reklamacje mogą być także składane w inny sposób, m. in. poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail, o których mowa w § 5.
 12. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), bądź też w formie e-maila.
 13. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji złożonej przez Kupującego, Sprzedający wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Kupującego o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.
 14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów, jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od ich wydania Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady Towaru. Jeżeli Kupującym jest Konsument termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. 
 15. Sprzedający informuje, iż Konsumentom korzystającym z Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/). 
 16. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 17. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 18. Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  • zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 19. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający obowiązany jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.).

7.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym może zrezygnować z Towarów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).
 2. W przypadku zawarcia przez Sprzedającego i Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym umowy zawartej na odległość o dostarczenie Towaru, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym powinien poinformować Sprzedającego o odstąpieniu. Zalecane jest wysłanie jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. 
 4. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym może złożyć oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem maila drkarina@medycynanaobcasach.pl.
 5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Kupującemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot płatności nastąpić może w tej samej formie, w której Kupujący dokonał płatności, bądź w innej formie wybranej przez Kupującego. 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w toku procedury zamówienia towarów. Kupujący dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
 2. Uzyskane przez Sprzedającego w czasie procedury zamówienia towarów dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).
 3. Podane przez Kupującego dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom, które wspomagają procedurę sprzedaży oraz dostawy towarów, np. współpracownikom Sprzedającego. Dane osobowe podane podczas procedury zamówienia towarów przechowywane są na serwerach firmy hostingowej.
 4. Kupującemu przysługują uprawnienia wskazane w art. 15-22 RODO, tj. prawo dostępu do danych oraz uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
 5. Sprzedający realizuje bądź odmawia realizacji uprawnień wskazanych w ustępie poprzedzającym na zasadach wskazanych w RODO.
 6. Sprzedający oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Sprzedający oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego opisane zostały w Polityce Prywatności.
 8. Sklep posługuje się plikami Cookies.
 9. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika tylko i wyłącznie za jego wyraźną zgodą.
 10. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Sklep plikami Cookies określa Polityka Prywatności.

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz usług określonych w Regulaminie.
 3. Serwis zawiera treści należące do Sprzedającego oraz treści, do używania których uprawniony jest on na podstawie odpowiednich licencji. Są to treści takie jak: tekst, oprogramowanie, obrazy, dźwięki, treści graficzne i audiowizualne oraz inne materiały. Treści te są chronione przez prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2022 r.
 5. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.
 6. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej – nie dotyczą Umów zawartych przed publikacją zmian. Do umów zawartych przed zmianami stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia ich zawarcia.

© Karina Barszczewska